K L E I N E    V O R S C H A U    -   SLIDESHOW UNTEN  -  (FOTOS AUS LADAKH, KIRGISTAN, NAMIBIA, KRETA, LANZAROTE, KUBA, DEUTSCHLAND)